Prywatne Centrum Terapii „Wiosenna”  powstało do realizacji różnych form psychologicznej

pomocy ambulatoryjnej:

 

Leczenie uzależnienia:

– Kontynuacja podstawowej terapii uzależnienia  dla osób, które ukończyły wstępny

program leczenia uzależnienia, Centrum oferuje regularne sesje indywidualne i udział

w zaawansowanej  grupie ambulatoryjnej,

– Jest to miejsce na konsultacje i wstępną diagnozę problemu związanego z nałogowym

funkcjonowaniem pacjenta, po której określamy możliwe formy pomocy

terapeutycznej,

– Ustabilizowana abstynencja pozwala na kontynuację pogłębionej terapii uzależnienia

opartej na sesjach indywidualnych

– Wsparcie w dalszym zdrowieniu poprzez grupowe formy zapobiegania nawrotom

choroby: grupa terapeutyczna, weekendowe warsztaty

Pomoc dla osób współuzaleznionych:

– Konsultacja informacyjno-interwencyjna  pomagająca w rozpoczęciu  zmiany w

rodzinie z problemem uzależnienia,

– Możliwa pomoc w przygotowaniu interwencji wobec uzależnionego członka rodziny

na terenie Centrum jak w środowisku rodzinnym,

– Konsultacje indywidualne dla osób współuzależnionych i dalsza terapia

współuzależnienia  w formie indywidualnej i grupowej

– Warsztaty weekendowe poświęcone problematyce uzależnienia , konsekwencji i form

pomocy dla całej rodziny

Psychoterapia ;

– Diagnostyczne konsultacje z psychoterapeutą dla osób doświadczających problemów

emocjonalnych , lękowych, depresyjnych, problemów ze snem , zaburzeń odżywiania,

zaburzeń osobowości, dolegliwości psychosomatycznych i trudności w relacjach

interpersonalnych,

– Po 4 spotkaniach diagnostycznych kwalifikujemy osobę do określonej formy

psychoterapii: indywidualnej, grupowej, przy występujących wskazaniach połączonej

z opieką psychiatryczną, możliwe po etapie diagnostycznym przekierowanie do

intensywnych stacjonarnych lub dziennych form leczenia,

– Oferta psychoterapeutyczna w Centrum skierowana jest również do osób z tzw.

syndromem DDA, łączenie doświadczenia terapii uzależnienia z psychoterapią

pozwala na objęcie specjalistyczną pomocą tej grupy pacjentów,

Pozaterapeutyczne formy pomocy:

– Warsztaty i szkolenia związane z komunikacją interpersonalną , radzeniem sobie ze

stresem i świadomym korzystaniu z przeżywanych uczuć,

– Spotkania grupowe wspierające autorefleksje i  samorozwój,

– Treningi rozwojowe i relaksacyjne

– Psychologiczna pomoc interwencyjna w kryzysach życiowych,